Archive for Obchodník

Notář v Bibione – Rimini

Hledání notáře v Bibione – Rimini: Dobrý den, hledala jsem na Vás telefonické spojení. Potřebovala bych v Itálii v Bibione velmi rychle (zítra) zařídit podpis notářsky ověřený. Mohla bych se s Vámi telefonicky spojit, abych Vám mohla vysvětlit situaci.

Překlady italských soudních spisů

Podepsáno: AAA. AAA Vystaveno: AAA S.P.A. NG CA 3 Serial#: LKSJFLSDJFK – Podepsáno: AA VV. Vydáno: AA S.P.A. NG CA 3 Serial#: LKSJFLSJFLKDSJ, na adresu Poskytovatele díla, a že s výše uvedeným Posuzováním práva objednatele by mě Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu porušení smluvního závazku ze strany Poskytovatele, avšak v Žádosti o platbu neexistuje vaše výslovné a jednoznačné prohlášení, že by Poskytovatel porušil svou povinnost/povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z technických pravidel nebo z ustanovení zákona.

Ověřené soudní překlady italských spisů – kontakt ZDE. 

Uplatnění předžalobní výzvy v Itálii

Předžalobní výzva v Itálii / dluhy, závazky, reklamace:

Např. ve věci reklamace, nebo-li nevyřešené reklamace v Itálii, je možno uplatnit předžalobní výzvu. Ta se uplaťňuje také v případě nehrazení závazků jakéhokoliv druhu a právníci a advokáti, mohou uplatňovat předžalobní výzvu.

SLOVNÍ ZÁSOBA K TÉMATU: 

Una minaccia di denuncia -předžalobní výzva
Denuncia – žaloba
Minaccia – také jinak výhružka (v širším slova smyslu)
Minacciare – vyhrožovat / hrozit

Česko-italská smlouva o provedení mediace

Účastníci jsou si vědomi toho, že mediace je dobrovolným procesem hledání dohody, která k jejich oboustranné spokojenosti řeší jejich vzájemné spory a obtížné záležitosti, zejména pak předmět sporu.

I partecipanti sono consapevoli del fatto che la mediazione è un processo volontario di ricerca di un accordo che risolva le loro controversie reciproche e le questioni difficili per la loro soddisfazione reciproca, in particolare l’oggetto della controversia.

Smlouva o obchodním zastoupení pro Itálii a provize

Smlouva o obchodním zastoupení pro Itálii:

4. PROVIZE

4.1. Obchodnímu zástupci vzniká právo na Provizi za činnost dle této Smlouvy za předpokladu, že pro Zastoupeného obstará příležitost, aby mohl Zastoupený se Zájemcem uzavřít Obchod. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Smluvní strany dohodly, že za obstarání příležitosti k uzavření Obchodu je považováno doručení objednávky Zájemce na uzavření Obchodu Zastoupenému (dále jen „Objednávka“). Obchodnímu zástupci vzniká právo na Provizi za každé obstarání příležitosti k uzavření Obchodu, ke kterému došlo po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

Dotaz na výklad italské smlouvy

OK,smlouva má samozřejmě i právní dopady, takže v tomto směru potřebuji mít jistotu správného výklad.
Obraty jako takové si dokáži odvodit.
Přikládám smlouvu, prosím o info, jak to vidíte.

UKÁZKA ZE SMLOUVY: CONTRATTO DI AGENZIA

1) Accettazione delle premesse

1.1 – Le premesse suestese sono approvate ed accettate dalle parti e costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

2) Oggetto del contratto

2.1 – Ai patti ed alle condizioni di cui al presente atto la preponente conferisce all’agente l’incarico di promuovere e procurare, quale agente nella zona assegnatagli, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti dalla stessa commercializzati e contraddistinti dal marchio “ ”. L’agente accetta l’incarico assumendone l’espletamento con propria organizzazione.

2.2 – La preponente si riserva il diritto e la facoltà di commercializzare anche nella zona assegnata all’agente linee contraddistinte da altri marchi senza che da ciò possa derivare il diritto dell’agente ad assumere l’incarico di agenzia anche per le stesse se ciò non costituisca oggetto di un ulteriore espresso accordo integrativo.