Archive for Italské právo

Překlady italských soudních spisů

Podepsáno: AAA. AAA Vystaveno: AAA S.P.A. NG CA 3 Serial#: LKSJFLSDJFK – Podepsáno: AA VV. Vydáno: AA S.P.A. NG CA 3 Serial#: LKSJFLSJFLKDSJ, na adresu Poskytovatele díla, a že s výše uvedeným Posuzováním práva objednatele by mě Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu porušení smluvního závazku ze strany Poskytovatele, avšak v Žádosti o platbu neexistuje vaše výslovné a jednoznačné prohlášení, že by Poskytovatel porušil svou povinnost/povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z technických pravidel nebo z ustanovení zákona.

Ověřené soudní překlady italských spisů – kontakt ZDE.