ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle par. 774 a násl. Občanského zákoníku

CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE – stipulato secondo il par. 774 del Codice civile

Článek 5

Účastníci této smlouvy se dohodli, že zprostředkovateli náleží za uskutečnění shora vymezené činnosti odměna ve výši 3.000,- EUR, bez DPH.

Uvedená odměna je pevně stanovena a nezávisí tedy na výši kupní ceny za nemovitost.

Odměna zahrnuje úhradu nákladů které zprostředkovateli vzniknou při činnosti na telefonní poplatky, spotřebu pohonných hmot, úhradu odměn pracovníků, atp.

Odměna nezahrnuje úhradu žádných souvisejících poplatků, například za soudní překlady, notářské odměny, úřední kolky, atp., tyto poplatky si bude hradit zájemce sám.

Uvedená odměna je splatná ve dvou splátkách takto:


Comma 5o

Le parti contraenti di questo contratto hanno stipulato, che al mediatore secondo le attività suddette appartiene una ricompensa che ammonta a 3.000 ,- EUR, senza l’IVA.

La cittata ricompensa è fissata solidamente e quindi non dipende dall‘ammontare del prezzo d’acquisto d‘immobile.

La ricompensa include la ricompensa delle spese verificatesi durante il servizio, per.es.: le spese di telefono, consumo di carburanti, ricompense degli impiegati.

La ricompensa non include però nessuna delle spese relative alle traduzioni legali, alle ricompense notarili, alle marche da bollo ecc., queste spese coprirà l‘interessato.

La cittata ricompensa è pagabile seguentemente in due:

Comments are closed.